transport zwłok z zagranicy

IFS :: Transport zwłok z Danii - Polski zakład pogrzebowy w Danii - Sprowadzenie zwłok z Danii do Polski

Sprowadzenie zwłok z Danii do Polski to oferta międzynarodowego zakładu pogrzebowego CHARON prowadzonego przez Mirosława Tyla, działającego z powodzeniem od wielu lat w Szczecinie. Nasza firma usługowa specjalizuje się w profesjonalnym transporcie zwłok i sprowadzeniu ciała lub szczątków zmarłego/zmarłej z zagranicy do miejsca jego/jej pochówku na specjalne życzenie bliskich.

Całodobowy kontakt +48 508 692 713

e-mail: biuro@funeral.com.pl

Oferowany tu przewóz zmarłych z Danii do Polski przez naszą firmę odbywa się zawsze z zachowaniem należytej powagi tego wydarzenia oraz przestrzeganiem wszystkich niezbędnych procedur formalnych, które są niezbędne do przeprowadzenia transportu każdego ciała lub jego szczątków z zagranicy do naszego kraju. Bezpieczne i szybkie przekazanie zwłok lub prochów najbliższej rodzinie jest dla nas najwyższym priorytetem którego przestrzegamy zawsze.

Transport zwłok z Danii do Polski jest możliwy tylko i wyłącznie po spełnieniu określonych warunków:

- Dokonaniu rejestracji zgonu danej osoby w duńskiej parafii właściwej ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego (w regionie Jutlandii Południowej, zgony rejestrowane są we właściwych gminach)
- Uzyskaniu w Polsce od starosty lub prezydenta miasta zezwolenia na sprowadzenie oraz pochowanie ciała w Polsce
- Uzyskaniu w Styrelsen for Patientsikkerhed dokumentu zezwalającego na wywóz zwłok - LIGPAS.
- Otrzymaniu zaświadczenia wydanego przez polskiego konsula stwierdzającego, że zwłoki mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aby uzyskać to zaświadczenie niezbędne jest przedstawienie następujących dokumentów:
                - Akt zgonu (odpis aktu zgonu wydanego przez USC w Polsce lub duński Personattest).
                - Duński dokument zezwalający na przewóz zwłok - Laissez passer – LIGPAS, wydany przez duński urząd Styrelsen for Patientsikkerhed.
                - Pozwolenie starosty lub prezydenta miasta, właściwego dla miejsca pochówku w Polsce (gdzie znajduje się cmentarz) na sprowadzenie i pochowanie zwłok w Polsce.

Sprowadzenie urny z prochami osoby zmarłej do Polski wymaga:
- Dokonania rejestracji zgonu danej osoby w duńskiej parafii właściwej ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego (w Regionie Jutlandii Południowej zgony rejestrowane są we właściwych gminach).
- Uzyskania w Polsce od starosty lub prezydenta miasta zezwolenia na sprowadzenie oraz pochowanie prochów w Polsce
- Otrzymania zaświadczenia wydanego przez polskiego konsula stwierdzającego, że prochy mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aby uzyskać to zaświadczenie niezbędne jest przedstawienie następujących dokumentów:
- Akt zgonu (odpis aktu zgonu wydanego przez USC w Polsce lub duński Personattest).
- Potwierdzenie kremacji wraz z informacją, że urna zawiera tylko prochy osoby zmarłej, wydane przez krematorium lub gminę duńską
- Pozwolenie starosty lub prezydenta miasta, właściwego dla miejsca pochówku w Polsce (gdzie znajduje się cmentarz) na sprowadzenie i pochowanie prochów w Polsce.

Koszt sprowadzenia zwłok z Danii do Polski przez nasz zakład jest bardzo atrakcyjny na tle działającej w kraju konkurencji.

Cena za transport zwłok z Danii do Polski może się różnić w zależności od tego w jakim regionie Danii ostatnia podróż zmarłego ma swój początek i gdzie w Polsce się kończy. Przykładowo cena sprowadzenia zwłok na trasie Kopenhaga (Dania) - Szczecin (Polska) wynosi od 6200 zł.

.....................................................................................................

Transport af lig fra Danmark til Polen - Bringe lig fra Danmark til Polen

At bringe ligene fra Danmark til Polen er tilbuddet af den internationale begravelsesbyrå CHARON, der drives af Miroslaw Tyl, der i mange år har haft succes i Szczecin. Vores servicevirksomhed specialiserer sig i professionel transport af lig og bringer kroppen eller resterne af den afdøde / afdøde fra udlandet til stedet for hans begravelse efter den særlige anmodning fra slægtninge.
Transporten af ​​den afdøde fra Danmark til Polen, der tilbydes af vores firma, udføres altid med behørig alvorlighed af denne begivenhed og overholdelse af alle nødvendige formelle procedurer, der er nødvendige for at transportere hver krop eller dets rester fra udlandet til vores land. Sikker og hurtig levering af lig eller aske til nærmeste familie er vores højeste prioritet, som vi altid følger.

Transport af lig fra Danmark til Polen er kun mulig, hvis visse betingelser er opfyldt:

- Registrering af dødsfald for en given person i dansk sogn, der er kompetent for den afdødes dødssted (i Sydjylland er dødsfald registreret i de respektive kommuner)
- Indhentning af tilladelse fra byens stjernestage eller præsident for at importere og begrave kroppen i Polen
- Indhentning af et dokument, der tillader fjernelse af lig - LIGPAS i Styrelsen for Patientsikkerhed.
- Modtagelse af et certifikat udstedt af en polsk konsul, der angiver, at liget kan importeres til Republikken Polens område. For at opnå dette certifikat er det nødvendigt at fremlægge følgende dokumenter:
                - Dødscertifikat (kopi af dødsattest udstedt af Rigsstyrelsen i Polen eller Dansk Personattest).
                - Dansk dokument til godkendelse af transport af lig - Laissez passer - LIGPAS, udstedt af det danske kontor Styrelsen for Patientsikkerhed.
                - Tilladelse til stjerneosteren eller bypræsidenten, der er kompetent til gravstedet i Polen (hvor kirkegården ligger) for at bringe og begrave ligene i Polen.

At bringe urnen med aske af en afdød person til Polen kræver:
- Registrering af dødsfald for en bestemt person i dansk sogn, der er kompetent for den afdødes dødssted (død i Sydjyllandsregionen registreres i de relevante kommuner).
- Indhentning af tilladelse fra byens stjernestage eller præsident for at indhente og begrave aske i Polen
- Modtagelse af et certifikat udstedt af en polsk konsul, hvori det hedder, at aske kan importeres til Republikken Polens område. For at opnå dette certifikat er det nødvendigt at fremlægge følgende dokumenter:
- Dødscertifikat (kopi af dødsattest udstedt af Rigsstyrelsen i Polen eller Dansk Personattest).
- Bekræftelse af kremering sammen med oplysninger om, at urnen kun indeholder aske af en afdød person, udstedt af krematoriet eller den danske kommune
- Tilladelse til stjerneosteren eller bypræsidenten, der er kompetent til gravstedet i Polen (hvor kirkegården ligger) til import og begravelse af aske i Polen.

Omkostningerne ved at bringe lig fra Danmark til Polen gennem vores fabrik er meget attraktive i forhold til konkurrencen i landet.

Prisen for transport af lig fra Danmark til Polen kan variere afhængigt af hvilken region i Danmark den sidste rejse af afdøde har sin oprindelse og hvor den slutter i Polen. Eksempelvis er prisen for at bringe lig på ruten København (Danmark) - Szczecin (Polen) fra 6.200 PLN.

Zapraszamy Państwa do kontaktu.

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie intrygujące Państwa pytania.

transport zwłok do polski, sprowadzenie zwłok do polski, przewóz zwłok z zagranicy, przewóz zwłok cena, transport zwłok, przewóz zwłok, przewoz zmarlego do polski, przewóz osoby zmarłej, międzynarodowe usługi pogrzebowe, międzynarodowy transport zwłok, sprowadzenie zwłok z Belgii, transport zwłok z niemiec cennik, Sprowadzenie zwłok z Norwegii, Transport zwłok z Norwegii, Transport zwłok ze Szwecji, Sprowadzenie zwłok ze Szwecji, sprowadzenie zwłok z danii

Kontakt

Infolinia 24h

GSM +48 5093328588

Tel. Stacjonarny 918854 773

e-mail: biuro@funeral.com.pl

Konto użytkownika

Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Generowanie strony [s]: 0.0157