transport zwłok z zagranicy

Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe - International Funeral Services

Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe wykonywane są przez zakład pogrzebowy CHARON ze swoją siedzibą przy ulicy Maksyma Gorkiego 31/7 w Szczecinie. Firma prowadzona jest przez jej właściciela Mirosława Tyla który od ponad 15 lat wspólnie ze swoimi pracownikami i współpracownikami w kraju i za granicą godnie sprowadza ciała zmarłych na teren Polski. Z kraju w którym doszło do ich nieoczekiwanej śmierci. Zakład pogrzebowy zajmuje się także transportem zwłok lub urn z prochami z dowolnego miejsca w Polsce i Europie do punktu docelowego wybranego przez klienta.

Nasza firma usługowa gwarantuje, że transport zwłok do Polski odbędzie się w sposób profesjonalny i z zachowaniem należytego szacunku dla osoby zmarłej, której powrotu z utęsknieniem oczekuje pogrążona w smutku rodzina. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacja śmierci bliskiej osoby za granicą jest dla Państwa bardzo trudna więc wychodzimy temu zdarzeniu na przeciw i wspieramy was w każdym momencie przez który muszą Państwo przejść. Dokładamy wszelkich starań by razem z rodziną godnie pożegnać zmarłego w jego ojczyźnie.

Wszyscy nasi pracownicy, a przede wszystkim kierowcy są odpowiednio przeszkoleni, poważnie i z rozwagą podchodzą do każdego powierzonego im zadania transportu zwłok. Dzięki temu rodzina zmarłego może być pewna, że usługa zostanie wykonana w sposób w jaki tego się po nas oczekuje.

Dysponujemy specjalnymi karawanami dostosowanymi do transportu zmarłych oraz urn z prochami zmarłych. Pojazdy te spełniają wszystkie wymagania stawiane przed nimi przez prawo każdego kraju w Europie przez które przejeżdża nasz transport. Są one zgodne z normami sanitarnymi oraz międzynarodowymi przepisami obowiązującymi w każdym kraju Europy.

Ciało przewożone jest w specjalnej trumnie ze specjalnym metalowy wkładem który jest przystosowany do transportu zwłok na dużych odległościach drogą lądową i lotniczą. Sprowadzenie zwłok z zagranicy odbywa się zatem w całkowicie bezpiecznej atmosferze a ciało osoby zmarłej jest dokładnie przygotowane przez nas do tej podróży i w odpowiedni sposób zabezpieczone.

Lista krajów z których jesteśmy w stanie sprowadzić ciało lub prochy zmarłego:

- Obsługujemy transport zwłok do Polski z każdego kraju w Europie.
- Oferujemy także transport zwłok w dowolne miejsce w Europie z Polski oraz z innego kraju.
- W szczególnych przypadkach jesteśmy w stanie wykonać transport zwłok w dowolne miejsce na świecie.
- Transport ciała z dowolnego miejsca w Polsce do naszej chłodni obsługujemy całodobowo.

Pozostałe usługi związane z pogrzebem które oferujemy:

- Kremacje i pogrzeby tradycyjne (religijne i świeckie) na terenie całej Polski i każdego kraju w Europie.
- Załatwienie wszelkich formalności z instytucją ZUS, kościołami, cmentarzami i urzędami w Polsce.
- Załatwienie wszelkich formalności w urzędach i konsulatach za granicą dzięki którym można legalnie sprowadzić ciało do kraju lub przetransportować je w dowolne miejsce w Europie.
- Załatwienie wszelkich formalności związanych z odprawą celną i sanitarną wymaganą do transportu.
- Możliwy odbiór urn i trumien z lotnisk w każdym miejscu Europy.
- Transport gości zaproszonych na miejsce pogrzebu naszymi autokarami.
- Całoroczną opiekę nad miejscem pochówku zmarłej osoby.

Jak wygląda proces zgłoszenia nam zlecenia transportu zmarłego:

  1. Wypełniają Państwo stosowne upoważnienia w naszym biurze mieszczącym się przy ulicy Maksyma Gorkiego 31/7 w Szczecinie lub otrzymują Państwo dokumenty pocztą elektroniczną (e-mail) i wypełnione odsyłają do nas lub dostarczają osobiście.
  2. Po otrzymaniu dokumentów kontaktujemy się z miejscem gdzie znajduje się osoba zmarła (szpital, kostnica, zakład pogrzebowy za granicą, itp.).
  3. Podejmujemy działania w urzędach i konsulatach o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy do kraju lub przetransportowania ich w dowolne miejsce.
  4. Po dopełnieniu wszystkich formalności odbieramy ciało, przygotowujemy je do transportu i wyruszamy w drogę do Polski informując o tym naszego klienta.

sprowadzenie zwłok z zagranicy

International Funeral Services are performed by the CHARON funeral parlor with its headquarters at ul. Maksyma Gorkiego 31/7 in Szczecin. The company is run by its owner, Mirosław Tyla, who for over 15 years, together with his employees and co-workers in the country and abroad, has duly brought the bodies of the deceased to Poland. From the country where their unexpected death occurred. The funeral director also transports corpses or urns with ashes from anywhere in Poland and Europe to the destination chosen by the client.

Our service company guarantees that the transport of corpses to Poland will take place in a professional manner and with due respect for the deceased person, whose family is waiting for a sad family. We are perfectly aware of the fact that the situation of the death of a loved one abroad is very difficult for you, so we go out against this event and support you at any moment through which you have to go. We make every effort to honor the deceased in his homeland with the family with dignity.

All our employees and, above all, drivers are properly trained, seriously and cautiously approach each entrusted task of transporting corpses. Thanks to this, the deceased's family can be sure that the service will be performed in a way that is expected of us.

We have special caravans adapted to transport the dead and urns with the ashes of the dead. These vehicles meet all the requirements set for them by the law of every country in Europe through which our transport passes. They comply with sanitary standards and international regulations applicable in every European country.

The body is transported in a special coffin with a special metal insert that is adapted to transport corpses over long distances by land and air. Bringing the corpses from abroad takes place in a completely safe atmosphere and the body of a deceased person is carefully prepared by us for this journey and properly secured.

A list of countries from which we are able to bring the dead body or ashes:

- We serve the transport of corpses to Poland from every country in Europe.
- We also offer transport of corpses to any place in Europe from Poland and from another country.
- In special cases, we are able to transport the corpses to any place in the world.
- We transport the body from any place in Poland to our cold store 24 hours a day.

Other services related to the funeral we offer:

- Cremations and traditional burials (religious and secular) throughout Poland and every country in Europe.
- Completing all formalities with the Social Insurance Institution, churches, cemeteries and offices in Poland.
- Completing all formalities in offices and consulates abroad thanks to which you can legally bring your body to the country or transport it to any place in Europe.
- Completing all formalities related to customs and sanitary clearance required for transport.
- Possibility of collecting urns and coffins from airports in every place in Europe.
- Transport of guests invited to the place of funeral with our coaches.
- All-year care of the burial place of the deceased person.

What is the process of declaring a deceased transport order to us:

You fill in appropriate authorizations in our office located at ul. Maksyma Gorkiego 31/7 in Szczecin or you receive your documents by e-mail and send them back to us or deliver them in person.
After receiving the documents we contact the place where the deceased person is (hospital, morgue, funeral home abroad, etc.).
We undertake activities in offices and consulates for issuing a permit to bring corpses from abroad to the country or transport them to any place.
After completing all the formalities we receive the body, we prepare it for transport and we set out on our way to Poland informing our client about it.(dodano: 11-11-2018, odsłon: 29488)

Cooperation

We invite funeral companies around the world to cooperate. 

Contact: office@funeral.com.pl

Konto użytkownika

Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Generowanie strony [s]: 0,0116