transport zwłok z zagranicy

IFS :: Transport zwłok z Belgii - Polski zakład pogrzebowy w Belgii - Sprowadzenie zwłok z Belgii

Sprowadzenie zwłok z Belgii do Polski to oferta międzynarodowego zakładu pogrzebowego CHARON prowadzonego przez Mirosława Tyla, działającego z powodzeniem od wielu lat w Szczecinie. Nasza firma usługowa specjalizuje się w profesjonalnym transporcie zwłok i sprowadzeniu ciała lub szczątków zmarłego/zmarłej z zagranicy do miejsca jego/jej pochówku na specjalne życzenie bliskich.

Całodobowy kontakt +48 508 692 713

e-mail: biuro@funeral.com.pl

Oferowany tu przewóz zmarłych z Belgii do Polski przez naszą firmę odbywa się zawsze z zachowaniem należytej powagi tego wydarzenia oraz przestrzeganiem wszystkich niezbędnych procedur formalnych, które są niezbędne do przeprowadzenia transportu każdego ciała lub jego szczątków z zagranicy do naszego kraju. Bezpieczne i szybkie przekazanie zwłok lub prochów najbliższej rodzinie jest dla nas najwyższym priorytetem którego przestrzegamy zawsze.

Transport zwłok z Belgii do Polski jest możliwy tylko i wyłącznie po otrzymaniu specjalnego zezwolenia na sprowadzenie ciała lub prochów (szczątków) wydawanego przez konsula RP w Belgii. W takim przypadku należy przedłożyć w Ambasadzie Republiki Polskiej w Brukseli oryginały następujących dokumentów:

- Pozwolenie prezydenta lub starosty miasta w Polsce na sprowadzenie i pochowanie zwłok lub prochów (szczątków) na terenie naszego kraju.
- Akt zgonu zmarłego w języku francuskim lub niderlandzkim.
- Zaświadczenie o kremacji zwłok w języku francuskim lub niderlandzkim.
- Zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że zgon nie nastąpił na wskutek choroby zakaźnej.
- Zaświadczenie władz miejscowych zawierające zgodę na wywiezienie zwłok z Belgii (Laisser-passer mortuaire).
- Dokument upoważniający do przewozu zwłok (LEICHENPASS).
- Zaświadczenie miejscowych władz, że zwłoki zostały włożone do metalowej trumny zawierającej na dnie warstwę substancji chłonnej o grubości co najmniej 5 cm, a trumna metalowa została dokładnie zalutowana i włożona do drewnianej skrzyni w taki sposób, aby nie mogła się w niej poruszać (Certificat de mise en Bière).
- Zaświadczenie zakładu pogrzebowego, że prochy zostały umieszczone w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku.

Koszt sprowadzenia zwłok z Niemiec przez nasz zakład jest bardzo atrakcyjny na tle działającej w kraju konkurencji.

Cena za transport zwłok z Niemiec do Polski może się różnić w zależności od tego w jakim regionie Niemiec ostatnia podróż zmarłego ma swój początek i gdzie w Polsce się kończy. Przykładowo cena sprowadzenia zwłok na trasie Belgia - Szczecin (Polska) wynosi od 6200 zł.

Czas sprowadzenia zwłok z Belgii do Polski wynosi 3-4 dni robocze.

.............................................................................................

Transport of Belgium to Poland - Bringing the body from Belgium to Poland

Bringing the body from Belgium to Poland is the offer of the international funeral parlor CHARON led by Mirosław Tyl, successfully operating for many years in Szczecin. Our service company specializes in the professional transport of corpses and bringing the body or remains of the deceased / deceased from abroad to the place of his / her burial at the special request of relatives.
The transport of the deceased from Belgium to Poland offered by our company is always carried out with due seriousness of this event and compliance with all necessary formal procedures that are necessary to transport any body or its remains from abroad to our country. Safe and quick delivery of corpses or ashes to the closest family is our highest priority which we always follow.

The transport of corpses from Belgium to Poland is possible only after obtaining a special permit to bring the body or ashes (remains) issued by the Polish consul in Belgium. In this case, the following documents must be submitted to the Embassy of the Republic of Poland in Brussels:

- Permission of the mayor or the starosta of the city in Poland to bring and buried bodies or ashes (remains) in our country.
- Death certificate of the deceased in French or Dutch.
- Certificate of cremation in French or Dutch.
- Medical certificate stating that death did not occur due to an infectious disease.
- A local authority certificate containing consent for the removal of corpses from Belgium (Laisser-passer mortuaire).
- Document authorizing the transport of corpses (LEICHENPASS).
- The local authorities' certificate that the corpse was inserted into a metal coffin containing at least 5 cm of absorbent material on the bottom, and the metal coffin was duly soldered and inserted into a wooden crate so that it could not move in it (Certificat de mise en Bière).
- A funeral director's certificate that the ashes were placed in a sealed, fail-safe container.

The cost of bringing corpses from Germany through our plant is very attractive in the background of the competition in the country.

The price for transporting corpses from Germany to Poland may vary depending on which region of Germany the last trip of the deceased has its origin and where it ends in Poland. For example, the price for bringing a corpse on the Belgium - Szczecin (Poland) route is from PLN 6,200.

The time to bring the body from Belgium to Poland is 3-4 business days.

Zapraszamy Państwa do kontaktu.

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie intrygujące Państwa pytania.

transport zwłok do polski, sprowadzenie zwłok do polski, przewóz zwłok z zagranicy, przewóz zwłok cena, transport zwłok, przewóz zwłok, przewoz zmarlego do polski, przewóz osoby zmarłej, międzynarodowe usługi pogrzebowe, międzynarodowy transport zwłok, sprowadzenie zwłok z Belgii, transport zwłok z niemiec cennik, Sprowadzenie zwłok z Norwegii, Transport zwłok z Norwegii, Transport zwłok ze Szwecji, Sprowadzenie zwłok ze Szwecji, sprowadzenie zwłok z danii

Cooperation

We invite funeral companies around the world to cooperate. 

Contact: office@funeral.com.pl

Konto użytkownika

Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Generowanie strony [s]: 0,0148